صفحه اصلی» بانک قوانین
552
4.0 (1)
[1395/01/21]

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس  

تاریخ تصویب
آخرین وضعیت
دوره قانونی نهم
مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
سابقه تقنینی
قانون مرتبط با سابقه تقنینی
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی
شماره نامه انتشار در روزنامه اصلی
تاریخ ابلاغ به رییس جمهور
تاریخ اجرا شدن
شماره نامه ابلاغ به رییس جمهور
تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان
قانون بالا دستی است؟

ماده‌واحده- موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- در اجرای مواد (18) و (19) این موافقتنامه رعایت اصول یکصدوسی‌ونهم(139) و هفتادوهفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومان به حبس

بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و بازپروری اجتماعی محکومان دارند، به‌شرح زیر توافق نمودند:

 

ماده 1- تعاریف

معانی اصطلاحات مورد استفاده در این موافقتنامه، به‌شرح زیر است:

1- «دولت صادرکننده حکم» به معنای دولتی است که دادگاههای آن، فرد مورد انتقال یا منتقل‌شده را به حبس یا دیگر مجازات‌های سالب آزادی محکوم نموده­اند.

2- «دولت اجراءکننده حکم» به معنای دولتی است که حکم حبس یا مجازات سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت آن صادرشده، در قلمرو خود اجراء می‌کند.

3- «محکوم» به معنی کسی است که به‌موجب حکم صادرشده توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به‌علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.

4- «مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد» دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

 

ماده 2- دامنه شمول موافقتنامه

هر کدام از طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه، افرادی را که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به مجازات حبس محکوم گردیده‌اند، به‌منظور تحمل بقیه مجازات اعمال‌شده به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهند کرد.

 

ماده 3- شرایط انتقال

1- محکوم فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) اگر محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) اگر حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعی و لازم‌الاجراء باشد؛

پ) اگر مدت باقیمانده مجازات که در حکم ذکر گردیده، شش‌ماه یا بیشتر باشد؛

ت) اگر محکوم، به انتقال خود رضایت‌داده یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کرده باشد؛

ث) اگر فعلی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛

ج) اگر هر دو دولت صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال محکوم موافقت نمایند.

2- در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می­توانند نسبت به انتقال محکومانی که مدت باقیمانده مجازات آنان کمتر از شش‌ماه باشد، توافق نمایند.

 

ماده 4- اطلاعات راجع به اجراء

1- دولت اجراءکننده حکم در مورد اجرای حکم، اطلاعات زیر را در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:

الف) اگر محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، از بازداشت متواری شود؛

ب) اگر دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد محکوم درخواست کند؛

پ) زمانی که اجرای حکم را پایان‌یافته تلقی می­نماید.

2- دولت صادرکننده حکم، اقدامات به‌عمل‌آمده یا تصمیم­های اتخاذشده توسط خود یا دولت اجراءکننده حکم به موجب این موافقتنامه و نیز تصمیم‌های اتخاذشده درمورد درخواست انتقال توسط هر یک از دو دولت را به‌طور کتبی به محکوم اعلام خواهد کرد.

 

ماده 5- مبادله اطلاعات

طرفهای متعاهد به‌صورت سالانه یا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، مبادله خواهند کرد.

 

ماده 6- درخواست انتقال

در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:

الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد؛

ب) اسناد تابعیت محکوم چنانچه وجود داشته باشد؛

پ) متون قانونی که مستند صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛

ت) درخواست محکوم یا نماینده قانونی او برای انتقال طبق جزء «ت» بند(1) ماده (3)؛

ث) رونوشت حکم محکومیت و چنانچه قابلیت اجراء داشته باشد، تصمیم مراجع صلاحیتدار درخصوص اعتبار قانونی حکم؛

ج) گواهی دولت صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛

چ) گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم

 

ماده 7- اسناد مؤید

دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را در اختیار آن قرار خواهد داد:

الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم تبعه دولت اجراءکننده حکم می‌باشد.

ب) نسخه­ای از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منجر به محکومیت در دولت اجراءکننده حکم، جرم تلقی می‌گردد.

 

ماده 8- بررسی رضایت به انتقال

1- دولت صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد نمود که رضایت موضوع جزء «ت» بند (1) ماده (3) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.

2- دولت اجراءکننده حکم می­تواند، از طریق مقامهای کنسولی خود یا دیگر مقام رسمی مورد توافق، از رضایت محکوم که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است اطمینان حاصل نماید.

 

ماده 9- پاسخ به درخواست انتقال

طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول اسناد موضوع ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به محکوم یا نماینده قانونی وی و دولت صادرکننده حکم به‌طور کتبی اعلام خواهد نمود.

 

ماده 10- زمان، مکان و نحوه انتقال

طرفهای متعاهد در کمترین زمان ممکن، در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم توافق خواهند کرد.

 

ماده 11- هزینه‌های انتقال

کلیه هزینه­های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراءکننده حکم می‌شود، بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

 

ماده 12- ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال

1- دولت اجراءکننده حکم موظف است:

الف) اجرای‌ حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا

ب) طی فرآیندی قضائی یا اداری، حکم را به تصمیم صادره از مرجع صلاحیتدار خود تبدیل کند به نحوی که جایگزین مجازات وضع‌شده در دولت صادرکننده حکم، با مجازاتی شود که در قوانین دولت اجراءکننده حکم برای ارتکاب همان جرم به موجب این ماده پیش‌بینی شده است.

2- دولت اجراءکننده حکم، در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام‌یک از فرآیندهای مذکور را طی خواهد کرد.

3- اجرای حکم تابع قوانین دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم­های مقتضی را دارا خواهد بود.

4- چنانچه تداوم اجرای محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که توسط دولت صادرکننده حکم تعیین گردیده است، ملتزم خواهد بود.

5- البته در مواردی که حکم صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراءکننده حکم مغایر باشد یا چنانچه قانون آن ایجاب نماید، آن دولت می‌تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.

6- در صورتی‌که تبدیل محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم آیین‌دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار موظف است:

الف) به یافته­های راجع به حقایق به نحوی که صراحتاً یا تلویحاً از حکم صادرشده در دولت صادرکننده حکم استنباط می‌شود، ملتزم باشد؛

ب) مجازات سالب آزادی را به مجازات مالی تبدیل نکند؛

پ) کل دوره مجازات سالب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر نماید؛

ت) مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت حداقل‌هایی نباشد که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نموده است.

7- چنانچه روند تبدیل حکم پس از انتقال محکوم انجام شود، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه‌دارد یا به هر نحو دیگر تا پایان فرآیند رسیدگی، حضور وی را در قلمرو خود تضمین نماید.

 

ماده 13- عفو، بخشودگی و تخفیف

هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

 

ماده 14- تجدیدنظر در حکم

فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم فرد موضوع انتقال را دارد.

 

ماده 15- عبور از دولت ثالث

هر یک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث یا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر براساس توافق بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به‌عمل خواهد آورد.

 

ماده 16- عطف بماسبق شدن

مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.

 

ماده 17- مجاری ارتباطی

هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد انتقال محکومان، از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.

ماده 18- حل و فصل اختلاف­ها

هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 19- اصلاحات

این موافقتنامه می­تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی وفق قوانین طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.

 

ماده 20- اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه به مدت پنج‌سال از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تمام اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به‌طور خودکار برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش‌‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به‌اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست­های انتقالی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.

این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ
30 آبان‌ماه 1393 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 2014 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

 

 

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

 

از طرف جمهوری اسلامی ایران

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

از طرف جمهوری قبرس

یوناس نیکولاو

وزیر دادگستری و نظم عمومی

 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/1/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ب

 

علی لاریجانی

 

 

 

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمشارکت(کنسرسیوم)

زیرساخت کلید عمومی آسیا

 

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آیین‌نامه پیوست، عضویت یابد و با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره- در اجرای مواد(10) و (11) منشور مشارکت(کنسرسیوم) و ماده(7) آیین‌نامه آن، رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

منشور مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)

 

سبکهای کاری و سبکهای زندگی قرن بیستم به طور چشمگیری در قرن بیست‌و‌یکم با توسعه‌ سریع  فناوری اطلاعات و گسترش شبکه‌های پیشرفته مانند اینترنت در حال تغییر هستند تجارت الکترونیک که توسط فناوری اطلاعات امکان‌پذیر شده است روابط مرسوم را در میان شرکتها و بین دولت و شهروندان به‌طور قابل انعطاف‌تر و متنوع‌تری ارائه می‌دهد. در نتیجه، اکنون جامعه امکانات و گوناگونی بیشتری نسبت به قبل دارد. تجارت الکترونیک در منطقه‌ آسیا/اقیانوسیه (که از این پس تحت عنوان «منطقه» نامیده می‌شود) امکان بالقوه‌ای برای ایجاد یک جامعه یکپارچه و بدون مرز ایجاد کرده است که از جوامع معمولی و از مرزهای ملی فراتر می‌رود.

برای تشخیص جامعه شرح داده شده فوق نیاز به زیرساخت‌هایی با امنیت بالا برای انتشار اطلاعات و تجارت می‌باشد. ایجاد زیرساخت کلید عمومی‌هایی (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، و ایجاد راه‌حل‌های ایمنی با تبادل اطلاعات از جمله ضرورتهای دستیابی به این هدف می‌باشد. (پی.کی.آی.) و سازوکارهای یک کشور/منطقه باید بازتابنده‌ نظام قانونی کشور/ منطقه و فناوری باشند و بنابراین ضرورتاً قابلیت تبادل اطلاعات با راه‌حل‌های دیگر را ندارند. از این‌رو، تلاش زیادی باید صورت پذیرد تا قابلیت تبادل اطلاعات امن در میان (پی.کی.آی.) کشور/منطقه و راه‌حل‌های امنیتی به عنوان یک زیرساخت، توسعه داده شوند. بخش خصوصی که از تجارت الکترونیک استفاده خواهد کرد باید تلاش کند تا بر موانع مختلف مختص هر کشور یا منطقه فائق آید.

بر مبنای درک فوق، بدینوسیله ما ایجاد مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا را اعلان می‌کنیم و موافق همکاری برای تهیه راه‌حل‌هایی برای موضوعات مشترک هستیم تا به ایجاد (پی.کی. آی.) با قابلیت تبادل اطلاعات، استانداردسازی راه‌حل‌های امنیتی با قابلیت تبادل اطلاعات در داخل منطقه [آسیا]، و تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه بپردازیم.

ماده 1- (نام)

نام سازمان، «مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)» می‌باشد (که از این پس تحت عنوان «مشارکت(کنسرسیوم)» نامیده می‌شود).

ماده 2- (اهداف)

اهداف مشارکت(کنسرسیوم) ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات بین (پی.کی.آی.) و راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در منطقه و فعال‌سازی تجارت الکترونیک با استفاده از (پی.کی. آی.) و راه‌حل‌های امنیتی می‌باشد.

 

ماده 3- (اصول اساسی)

اعضای مشارکت(کنسرسیوم) باید اصول اساسی زیر را برای دستیابی به اهداف تصریح‌شده در ماده (2) رعایت کنند:

1- تشخیص دهند که اولویت اول تحقق تجارت الکترونیک بدون مرز و یکپارچه در منطقه است، مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های مشترک اعضاء را برای شناسایی مشکلات فراحوزه‌ای و راه‌حل‌های آنها را برای منافع متقابل همه‌ اعضاء هماهنگ خواهد کرد.

2- مشارکت(کنسرسیوم) در همه فعالیت‌های خود، به تفاوت‌ها در مناطق مانند نظامهای قانونی و توسعه‌ فناوری منطقه احترام خواهد گذاشت و هر تلاشی را در رابطه با حمایت کامل از همه اعضاء به عمل خواهد آورد تا به حل مشکلات فرامنطقه‌ای برای دستیابی به قابلیت تبادل اطلاعات کمک کند.

3- مشارکت(کنسرسیوم) به عنوان یک سازمان خوداتکاء و همچنین غیرانتفاعی عمل خواهد کرد و همه‌ فعالیت‌های مشارکت(کنسرسیوم) از طریق تلاشهای داوطلبانه و انگیزه‌های اعضاء انجام خواهد شد.

ماده 4- (فعالیت‌ها)

مشارکت(کنسرسیوم) فعالیت‌های ضروری زیر را برای کمک به حل موضوعات فرامنطقه‌ای به منظور دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (2) و همچنین رعایت اصول اساسی تصریح شده در ماده (3) انجام خواهد داد.

1- برگزاری هم‌نشستها و فراهمایی و ارتقای تبادل اطلاعات با هدف شناسایی موضوعات فنی و سازمانی فرامنطقه‌ای

2- انجام بررسی‌های مورد نیاز، ارزیابی‌ها، طرحهای آزمایشی، آموزش‌های فنی و انتشارات، و تسهیل بحثها در گروههای کاری برای شناسایی؛ مشخص نمودن و حل موضوعات مربوط

3- توسعه‌ استانداردهای مشارکت(کنسرسیوم)، توصیه‌های سیاستی و تدارکاتی، مشارکت در استانداردسازی بین‌المللی و ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات  برای راه‌حل‌های امنیت اطلاعات در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم)

4- ارتقای قابلیت تبادل اطلاعات (پی.کی. آی.) برنامه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر (پی.کی.آی.) و تجارت الکترونیک با قابلیت تبادل در میان اعضای مشارکت(کنسرسیوم)

5- انجام خدمات مشاوره‌ای در رابطه با امنیت اطلاعات برای کمک به سازمان‌ها و شرکتهای دیگر در منطقه به منظور بهبود قابلیت تبادل اطلاعات راه‌حل‌های امنیتی آنها

6- مطالعه و مقایسه اقدامات و نظامهای قانونی در رابطه با مبادلات الکترونیکی

7- همکاری مؤثر با سایر مناطق از طریق فعالیت‌های مختلف مرتبط با تجارت الکترونیکی

8- ارتقای روابط دوستانه در میان اعضای مشارکت (کنسرسیوم)

9- انجام هرگونه فعالیت ضروری و مناسب برای دستیابی به اهداف تصریح شده در ماده (2)

ماده 5- (عضویت)

مشارکت(کنسرسیوم) باید چهار گروه عضو داشته باشد: عضو اصلی، عضو شرکتی، عضو ان.پی.اُ.(سازمان غیرانتفاعی) و عضو منفرد یا فردی

1- عضو اصلی

الف- تنها یک سازمان در یک کشور/ منطقه در منطقه باید به عنوان یک عضو اصلی مشارکت(کنسرسیوم) پذیرفته شود. هر عضو اصلی باید منحصراً نماینده‌ کشور/ منطقه مربوط خود در منطقه باشد.

ب- درخواست‌های عضویت اصلی باید به دبیرخانه ارسال شود و به تأیید کارگروه راهبری برسد.

پ- عضو اصلی باید توسط اعضای شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط از طریق سازوکار محلی خود تعیین شود. اگر بیش از یک سازمان درخواست عضویت اصلی از یک کشور/منطقه خاص را بدهد، همه‌ متقاضیان باید درخواست خود را اطلاع دهند. اگر عضو اصلی نتواند به‌طور موفقی توسط سازوکار محلی تعیین شود، مشارکت(کنسرسیوم) باید انتخاباتی برای انتخاب یک عضو اصلی ترتیب دهد که فقط می‌تواند دو دور داشته باشد. هر عضو شرکتی ان.پی .اُ. کشور/منطقه مربوط باید حق دادن یک رأی را داشته باشد. اگر هیچ متقاضی برنده اکثریت آراء در انتخاب عضو اصلی نشود، همه متقاضیان باید تا سال مالی بعدی سلب صلاحیت شوند.

2- عضو شرکتی

الف- عضویت شرکتی باید برای همه شرکتها باز (ممکن) باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو شرکتی باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.

ب- درخواست‌های عضو شرکتی باید به دبیرخانه ارسال شوند و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید نظرات عضو اصلی مربوط را بر طبق آدرس دائمی متقاضی عضو شرکتی جویا شود.

3- عضو ان.پی.اُ.

الف- عضویت ان.پی.اُ. باید برای همه ان.پی.اُ. باز باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود. عضو ان.پی.اُ. باید آدرس دائمی داشته باشد و در یک کشور/منطقه خاص مطابق با آدرس آن ثبت شده باشد.

ب- درخواست‌های عضو ان.پی.اُ. باید به دبیرخانه ارسال و توسط دبیرکل تأیید شوند. قبل از تأیید درخواست‌ها، دبیرکل باید عقاید عضو اصلی مربوط را مطابق با آدرس دائمی متقاضی جویا شود.

پ- متقاضی عضویت ان.پی.اُ. باید اسناد/گواهینامه‌های دولت محلی را ارائه دهد که نشان دهد متقاضی یک سازمان غیرانتفاعی می‌باشد.

4- عضو منفرد یا فردی

الف- عضویت منفرد یا فردی باید برای تک تک افراد باز باشد که براساس منشور مشارکت(کنسرسیوم) (پی.کی.آی.) آسیا و با پرداخت دیون عضویت انجام می‌شود.

ب – درخواست‌های عضویت فردی باید به دبیرخانه ارسال شده و به تأیید دبیرکل برسد.

ماده 6- (سازمان‌ها)

مشارکت(کنسرسیوم) باید از یک مجمع عمومی، یک کارگروه راهبری، یک دبیرخانه و تعدادی گروه‌کاری تشکیل شده باشد.

1- مجمع عمومی

الف- یک مجمع عمومی باید از همه‌ اعضاء، شامل اعضای اصلی، اعضای شرکتی، اعضای ان. پی. اُ. و اعضای فردی تشکیل شده باشد.

ب - مجمع عمومی باید یک جلسه‌ سالانه را هرسال یک‌بار با حضور نماینده‌های اعضای اصلی، اعضای شرکتی و اعضای ان. پی. اُ. و اعضای فردی برگزار کند. یک مجمع عمومی معتبر باید شامل حداقل نیمی از همه‌ اعضای شرکتی ان. پی. اُ. باشد.

پ- مجمع عمومی باید به بررسی، مطالعه و أخذ تصمیم/قطعنامه در رابطه با فعالیت‌ها، عملیات و مدیریت مشارکت(کنسرسیوم) بپردازد و منتظر تأیید این تصمیمات توسط کارگروه راهبری باشد.

ت - هر عضو اصلی، شرکتی و ان. پی. ا.ُ باید حق دادن یک رأی در مجمع عمومی را داشته باشد. هرگونه تصمیم/قطعنامه‌ای که در منشور مجمع عمومی تصریح نشده باشد باید توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی اتخاذ شود.

2- کارگروه راهبری

الف- یک کارگروه راهبری باید از همه‌ اعضای اصلی تشکیل شده باشد.

ب- کارگروه راهبری باید یک جلسه سالانه را هرسال یک‌بار برگزار کند. یک جلسه سالانه معتبر کارگروه راهبری باید شامل حداقل یک‌دوم (یا نیمی) از همه‌ اعضای اصلی باشد. در مورد خاص یا اضطراری، یک جلسه‌ خاص کارگروه راهبری باید با حضور حداقل نیمی از همه اعضای کارگروه راهبری برگزار شود.

پ- کارگروه راهبری به‌جز منشور/نظام‌نامه‌ها و انتخاب‌رئیس/نائب‌رئیس باید مشخص کند که آیا تصمیم یا تأیید باید توسط کارگروه راهبری یا مجمع عمومی اتخاذ شود.

  • – کارگروه راهبری خط‌مشی، جهت و سیاست مشارکت(کنسرسیوم) را تعیین می‌کند. کارگروه راهبری تصمیمات و قطعنامه‌های مربوط به فعالیت‌ها، عملیات و مدیریت انجام‌شده توسط مجمع عمومی را بررسی و آنها را تأیید یا رد می‌کند.

ث- هر عضو اصلی باید حق دادن یک رأی در کارگروه راهبری را داشته باشد. هر قطعنامه یا تصمیمی که در منشور کارگروه راهبری قید نشده باشد باید توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه کارگروه راهبری اتخاذ شود.

3- رئیس و نائب‌رئیس‌ها (معاونان)

الف- مشارکت(کنسرسیوم) باید یک رئیس و حداقل یک تا سه نائب‌رئیس داشته باشد. رئیس باید نقش راهبری در فعالیت‌ها و مدیریت مشارکت(کنسرسیوم) را داشته باشد و باید رئیس مجمع عمومی و کارگروه راهبری باشد.

ب- رئیس و نائب‌رئیس باید از میان نماینده‌های اعضای اصلی انتخاب شوند.

پ- نامزدهای رئیس و نائب‌رئیس باید با رأی اکثریت چهارپنجم کل اعضای کارگروه راهبری تعیین شوند و رئیس و نائب‌رئیس باید توسط مجمع عمومی انتخاب شود.

ت- درخواست برای رئیس یا نائب‌رئیس شدن باید سی روز قبل از تاریخ مشخص‌شده جلسه کارگروه راهبری تسلیم شود و در میان همه‌ اعضاء منتشر شود.

ث- مدت تصدی باید دو سال باشد. رئیس می‌تواند مجدداً برای دو دوره متوالی انتخاب شود. در هر حالت، رئیس نباید برای سه دوره متوالی انتخاب شود.

ج- نائب‌رئیس‌ها می‌توانند مجدداً برای دو، سه و چهار دوره متوالی انتخاب شوند. در هر حالت، هیچ نائب‌رئیسی نباید برای پنج دوره متوالی مجدداً انتخاب شود.

چ - اگر رئیس یا هر نائب‌رئیس قادر به انجاموظایف خود به هر دلیلی نباشد، سازمانی که چنین مأموری از آنجا انتخاب شده است می‌تواند یک مأمور جایگزین موقتی یا دائمی را انتخاب نماید تا همه وظایف و مسؤولیت‌های مأمور قبلی را برای مدت باقی‌مانده خدمت به عهده بگیرد.

4- دبیرکل و دبیرخانه

الف- دبیرخانه باید برای اجرای تصمیمات کارگروه راهبری و مجمع عمومی انتخاب شود و باید مسؤول فعالیت‌های معمول و مدیریتی مشارکت (کنسرسیوم) باشد.

ب- دفتر دبیرخانه باید در کشور/منطقه رئیس مشارکت(کنسرسیوم)
واقع شود.

پ- عضو اصلی که رئیس از آنجا انتخاب می‌شود مسؤولیت حفظ دفتر دبیرخانه و کارکنان آن را برعهده دارد.

ت- یک دبیرکل باید توسط رئیس برای ریاست دبیرخانه منصوب شود. دبیرکل می‌تواند توسط رئیس عزل شود.

ث- دبیرخانه باید اقدامات لازم را برای جلسات مشارکت(کنسرسیوم) شامل جلسات مجمع عمومی و جلسات کارگروه راهبری به‌عمل آورده و صورتجلسات و سوابق جلسات را حفظ کرده و به درخواست‌های اعضاء، ثبت‌نام و موضوعات حسابداری ترتیب اثر داده، گروههای کاری را مدیریت کند و سایر کارهای دبیرخانه‌ای مرتبط با فعالیت‌های مشارکت(کنسرسیوم) را انجام دهد.

5- گروههای کاری

الف- مشارکت(کنسرسیوم) باید گروههای کاری را برای کارهای خاصی در صورت لزوم تأسیس، تمدید یا لغو نماید. تأسیس گروه‌کاری باید توسط مجمع عمومی تصمیم‌گیری شده و به تأیید کارگروه راهبری برسد.

ب- پیشنهاد تأسیس گروه‌کاری جدید باید سی روز قبل از تاریخ تعیین‌شده جلسه‌ مجمع عمومی به دبیرخانه ارسال شود و در میان همه‌ اعضاء منتشر شود.

پ- هر گروه‌ کاری باید مقررات مختص به خود را داشته باشد که پیش‌نویس مقررات باید توسط گروه ‌کاری مربوط تهیه شده و توسط مجمع عمومی تأیید شود.

ت- اصولاً، گروههای کاری باید به روی همه اعضاء شامل اعضای اصلی، اعضای شرکتی، اعضای ان. پی. اُ و اعضای منفرد باز باشند. شرایط اضافی و دیون عضویت می‌توانند در مقررات گروه‌کاری مربوط مشخص شوند.

ث - هر گروه‌ کاری باید حداقل یک تا دو رهبر کمکی داشته باشد. رهبرهای کمکی باید مسؤول عملیات، فعالیت‌ها و مدیریت گروه‌کاری مربوط باشند.

ج- رهبران کمکی باید توسط گروه ‌کاری مربوط انتخاب شده و توسط مجمع عمومی تأیید شوند. مدت خدمات باید در مقررات گروه ‌کاری تصریح شود. رهبران کمکی می‌توانند برای دوره‌ بعدی نیز انتخاب شوند.

چ- گروههای کاری باید طرح فعالیت خود، نتایج و دورنماها را هر ساله برای تأیید به مجمع عمومی ارسال کنند و مجمع عمومی باید در رابطه با ادامه‌ کار یا انحلال هر گروه ‌کاری تصمیم‌گیری کند.

ماده 7- (جلسات)

1- نباید بیش از دو نماینده و بیش از سه ناظر هر عضو اصلی
ان. پی. ا.ُشرکتی در جلسات مجمع عمومی حاضر باشند. نباید بیش از دو نماینده و بیش از سه ناظر هر عضو اصلی در جلسات کارگروه راهبری حضور داشته باشند.

2- هیچ جلسه‌ای نباید برای انجام امور تجاری برگزار شود مگر اینکه هر عضو از زمان و مکان جلسه ظرف مدت نود روز قبل از تاریخ تعیین‌شده، توسط دبیرخانه یا رئیس مطلع شود.

3- دبیرخانه باید دستور جلسات مجمع عمومی و کارگروه راهبری را در میان اعضاء سی روز قبل از تاریخ تعیین‌شده جلسات توزیع کند.

4- رئیس [مشارکت(کنسرسیوم)] باید ریاست جلسه مجمع عمومی و جلسه‌ کارگروه راهبری را به عهده بگیرد. اگر رئیس قادر به حضور در جلسه نباشد، یکی از نائب‌رئیس‌ها باید ریاست جلسه را به عهده بگیرد. اگر هیچ‌یک، نه رئیس و نه نائب‌رئیس‌ها، قادر به حضور در جلسه نباشند، یک نماینده‌ای از عضو اصلی منطقه‌ میزبان باید ریاست جلسه را به عنوان رئیس افتخاری به عهده بگیرد.

ماده 8- (دیون عضویت)

دیون عضویت باید وصول شوند و اعضاء باید دیون عضویت خود را پرداخت کنند.

ماده 9- (حسابداری)

1- حساب نهائی و بودجه

حساب نهائی  و بودجه همه سازمان‌ها باید توسط مجمع عمومی و سپس توسط کارگروه راهبری تأیید شود. جزئیات مربوط باید توسط دبیرخانه بایگانی شوند.

2- دفاتر و سوابق

دبیرخانه باید دفاتر و حسابهای کامل و دقیقی را نگهداری کند که نشان‌دهنده درآمد، عملیات، مبادلات و شرایط مالی مشارکت(کنسرسیوم) باشد. هر عضو باید قادر به دسترسی به چنین دفاتر و حسابهایی در هر زمان معقول در طول ساعات کاری معمولی باشد.

ماده 10- (اصلاحیه‌ها)

این منشور می‌تواند توسط دوسوم اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی اصلاح یا فسخ شود یا منشور جدیدی پذیرفته شود و سپس با رأی مثبت همه‌ اعضای کارگروه راهبری تأیید شود.

ماده 11- (موارد متفرقه)

مقررات/آیین‌نامه‌ها و موضوعات ضروری دیگر برای عملیات مشارکت(کنسرسیوم) باید توسط دوسوم اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی تأیید شود و سپس با رأی مثبت همه‌ اعضای کارگروه راهبری تأیید گردد.

آیین‌نامه مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا (اپکیک)

 

ماده 1- هدف این آیین‌نامه 

این آیین‌نامه جزء لاینفک «منشور مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی (پی.کی.آی.) آسیا» (که از این پس تحت عنوان «منشور» نامیده می‌شود) به شمار می‌رود و باید تکمیل‌کننده منشور باشد.

ماده 2- اعضاء

1- شایستگی عضویت

متقاضی باید سابقه مالی کافی را برای ادای دیون سالانه داشته باشد و همچنین قادر به مشارکت در فعالیت‌ها و جلسات باشد.

2- مزایای اعضاء

مزایای عضویت در هر دسته از اعضاء به شرح ذیل است:

منافع

نوع عضویت

عضو اصلی

شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی (ان.پی.اُ)

اعضای منفرد

مشارکت تعداد محدودی از کارکنان شما (بسته به ظرفیت مکان برگزاری جلسه) در هر یک از گروههای کاری مشارکت(کنسرسیوم) اپکیک به عنوان عضو یا ناظر؛

R

R

-

مشارکت در هر یک از گروههای کاری آپکیک به عنوان عضو یا ناظر؛

-

-

R

ارائه پیشنهاد برای راه‌اندازی گروههای کاری جدید جهت ترویج، توسعه و/یا موضوعات پیشرفته خاص امنیت اطلاعات حرفه‌ای؛

R

R

-

ایجاد فهرست‌های بحث عمومی برای حمایت از ایده‌های جدید؛

R

R

-

دسترسی به وب‌سایت اختصاصی اعضاء حاوی اطلاعات داخلی درباره ظهور فناوری‌ها و بازارها و بازیگرانِ کلیدیِ پشتِ آن‌ها؛

R

R

R

مشارکت در کار فنی مربوط به  گروههای کاری جدید یا موجود اپکیک؛

R

R

R

حق شرکت در مجمع عمومی سالانه اعضاء؛

R

R

R

دریافت کلیه تعاملات گروههای  کاری اپکیک؛

R

R

R

مشارکت و رأی دادن در جلسات اپکیک؛

R

R

R

واجد شرایط انتخاب به عنوان رئیس یا قائم‌مقام رئیس اپکیک؛

R

-

-

واجد شرایط انتخاب به عنوان عضو اصلی هر یک از کشورها/مناطق عضو مشارکت(کنسرسیوم)؛

-

R

-

حق برگزاری جلسات توجیهی خصوصی با مدیران اپکیک برای تنظیم راهبردهاو مشارکت در گروههای  کاری؛

R

R

-

حق برگزاری جلسات خصوصی با دبیران کانال‌های اطلاعاتی اپکیک درباره محصولات یا خدمات؛

R

R

-

حق استفاده از لوگوی "حامی اپکیک" در وب‌سایت و/یا ضمانت‌نامه‌ها؛

R

R

-

دریافت تخفیف برای رخدادهای اپکیک از قبیل هم‌نشست‌ها، فراهمایی‌ها، هم‌اندیشی‌ها و کارگاهها؛

R

R

R

حق ارائه و سخنرانی به نمایندگی از اپکیک در فراهمایی‌ها با روزنامه‌نگار‌ان و تحلیلگران؛

R

R

-

ورود به جلسات مرتبط با گروههای  کاری‌ای که در آن عضو هستید؛

R

R

-

ورود و حمایت از صحبتها در نشریات اپکیک؛

R

R

-

درج نام و لوگوی سازمان شما در وب‌سایت اپکیک و گروههای  کاری مرتبط؛

R

R

-

برجسته شدن در فهرست داده‌های اپکیک برای کارهای مرتبط؛

R

R

-

حق نقل قول توسط مدیران اجرائی شما در نشریات (حسب تقاضا)؛

R

R

-

ارائه‌های تبلیغاتی و ترویجی درباره کارهای مرتبط با مشارکت(کنسرسیوم) در فراهمایی‌ها و رخدادهای اپکیک؛

R

R

-

حق حمایت از روزنامه‌های الکترونیکی و لینک‌های خبری روز؛

R

R

-

حق حمایت رسمی اپکیک برای مطالعات موردی

R

R

-

 

 

3- استعفای اعضاء

یک عضو می‌تواند از مشارکت(کنسرسیوم) در هر زمانی استعفاء دهد. هرگونه هزینه یا دیون سالانه که قبلاً پرداخت شده است نباید در هیچ یک از موارد قابل بازپرداخت باشد و همه أجرتهای چنین عضوی که تا چنین تاریخی می‌تواند به آن تعلق گیرد و پرداخت نشده، باید قابل پرداخت باشد.

4- پرونده عضویت

نامها و آدرس تجاری هر عضو باید در پرونده عضو نوشته شود تا در دفتر دبیرخانه ثبت شود. شروع و خاتمه عضویت باید در پرونده همراه با تاریخ استعفاء ثبت شود. هر عضو باید مسؤول باشد که به طور کتبی همه تغییرات در نام و آدرس خود را به اطلاع دبیرخانه مشارکت(کنسرسیوم) برساند.

ماده 3- فهرست رأی‌دهی

دفتر دبیرخانه باید فهرست کاملی از اعضائی که حق رأی دادن در جلسه را دارند تهیه کرده و حفظ نماید و به ترتیب حروف الفبا مرتب کند و آدرس محل کار آنها را نیز قید نماید. چنین فهرستی باید از طریق ارتباطات الکترونیکی برای بررسی همه اعضاء برای مدت حداقل پانزده روز قبل از جلسه در اختیار آنها قرار گیرد. هرگونه اطلاعیه در مورد اشتباهات یا اصلاحات باید به صورت کتبی حداقل پنج روز قبل از جلسه به دبیرخانه ارسال شود.

ماده 4- تحویل اطلاعیه‌ها

هر موقع نیاز باشد که اطلاعیه کتبی برای هر عضو ارسال شود چنین اطلاعیه‌ای باید طبق دو شیوه زیر انجام پذیرد:

الف- توسط نامه به آدرس عضو مربوط و آدرس محل کار وی که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد، همراه با هزینه پست آن که پیش‌پرداخت شده است،

ب- توسط سرویس‌های تحویل تجاری یا وسایل مشابه، به آدرس تجاری عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد در حالتی‌که هزینه تحویل آن پیش‌پرداخت شده باشد،

پ- توسط ارتباطات نمابر به شماره نمابر تجاری عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) وجود دارد،

ت- توسط پست الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی عضو که در سوابق مشارکت(کنسرسیوم) موجود می‌باشد.

ماده 5- دفاتر و سوابق

1- دفاتروسوابق

مشارکت(کنسرسیوم) باید دفاتر و سوابق  درستِ حساب‌ها، دستورکار، صورتجلسات مجمع عمومی، جلسات کمیته کارگروه راهبری و سوابق نمایندگان اعضاء را شامل نام و آدرس شرکت آنها همراه با شماره تلفن و نمابر، آدرس پست الکترونیکی و رده عضویت آنها، نگهداری نماید.

2- فرم یا شکل سوابق

صورتجلسات باید به شکل مکتوب باشند. دفاتر و سوابق دیگر باید هر کدام به شکل مکتوب یا به هر شکل دیگری که قابل تبدیل به شکل مکتوب است، نگهداری شود.

3- گزارشات به کارگروه راهبری و مجمع عمومی

گزارش حساب باید به شکل مکتوب یا به هر شکل الکترونیکی دیگری که کارگروه راهبری و مجمع عمومی مناسب می‌دانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ پایان سال مالی تهیه و ارائه شود.

ماده 6- شرایط عمومی

1- سال مالی

سال مالی مشارکت(کنسرسیوم) باید تعیین شود و می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی تغییر داده شود.

2- دیون سالانه

دیون سالانه به صورت زیر توصیف می‌شود که می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی تغییر داده شود.

دیون عضویت اصلی باید برابر با 10000 دلار در سال باشد.

دیون عضویت شرکتی باید برابر با 4000 دلار در سال باشد.

دیون عضویت ان.پی.اُ. باید 1000 دلار در سال باشد.

دیون عضویت منفرد باید برابر با 30 دلار در سال باشد.

3- پرداخت دیون سالانه

اعضاء باید دیون سالانه را به صورت دلار آمریکا پرداخت نمایند و کلیه هزینه‌های تبدیل پول یا انتقال تلگرافی آن توسط بانکهای انتقال‌دهنده را تقبل کنند.

مشارکت(کنسرسیوم) باید هزینه‌های تبدیل پول و هزینه‌های بانکی بانک دریافت‌کننده را تقبل کند.

ماده 7- اصلاحات

این آیین‌نامه می‌تواند مورد تغییر، اصلاح یا فسخ قرار گیرد یا آیین‌نامه جدیدی در جلسات مجمع عمومی و کارگروه راهبری اتخاذ گردد، با این وجود ابلاغ چنین تغییر، اصلاح، فسخ یا اتخاذ آیین‌نامه جدید باید در اطلاعیه چنین جلساتی ذکر شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن منشور مشارکت (کنسرسیوم) شامل مقدمه و یازده ماده و آیین‌نامه مشارکت (کنسرسیوم) شامل هفت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی

 

Parameter:220925!model&4346 -LayoutId:4346 LayoutNameالگوی متنی قوانین